2013-06-07...23, Chemitokvadzhe near Lazarevskoe - khizhiy