2009-04-12, Showgirls at Photoforum-2009 - khizhiy