2014-12-19, Art School Start at Zodchestvo-2014 - khizhiy