2011-08-29...30, Exam at Art School Start - khizhiy