2017-01-15, Olya's snow head in Dubki park - khizhiy