2016-01-07, Kuzminki with Kachalovs / Shoshnikova - khizhiy