2008-12-14, Timur Negmatov's birthday party - khizhiy