2011-10-02, 6th Birthday of Dasha Egorova (3D LR) - khizhiy