2010-12-25, Olya's New Year Party at Club Skazka (2D) - khizhiy