2010-12-25, Olya's New Year party at Club Skazka (3D RL) - khizhiy