2013-06-15, Day of Joy by Otkazniki at Center of Contemporary Arts Vinzavod - khizhiy