2014-06-07, Picknic of Otkazniki in Troparevo Park - khizhiy