2016-01-17, New Year party of Otkazniki in Zavidnoe - khizhiy