2011-11-20, Master сlass of Otkazniki on modelling clay - khizhiy