2012-01-03, New Year show at VVC by Otkazniki - khizhiy