2014-12-11, Phantom 4K high speed camera - khizhiy