2011-09-21...22, Taking Yura from roddom (3D LR) - khizhiy