2011-12-24, Selebrating the Christening of Yura - khizhiy