2013-10-26, Children's train at park Savelovskiy - khizhiy