2014-03-10, Playground in Solomennoy Storozhki street - khizhiy