2016-12-31...2017-01-01, Journey to Christmas-2017 festival - khizhiy