2009-05-09, Victory Day at Poklonnaya Gora - khizhiy