2010-12-18, Zoologicheskaya Street (3D LR) - khizhiy