2010-12-18, Zoologicheskaya Street (3D RL) - khizhiy