2011-05-29, Sunbathing on Pond Baikal (3D LR) - khizhiy