2011-01-07, Visit to Chernogolovka (3D RL) - khizhiy