2005-04-09, Teffi Rehearsal at School 218 - khizhiy